Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ


Η πολιτική της GRoup 'Y' Consulting ΕΠΕ είναι να παρέχει υπηρεσίες σε τομείς όπως είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας, το Μάρκετινγκ, τα επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα επιδοτήσεων, οι νομικοτεχνικές συμβουλές και η εκπαίδευση που να ικανοποιούν τις αναμενόμενες και τις δεδηλωμένες απαιτήσεις των πελατών της.

Στόχος και φιλοδοξία μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, η πλήρης ικανοποίηση των πελατών, και η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, διαδικασίες που επιτυγχάνονται με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος.

Το 1997 η Διοίκηση της GRoup 'Y' Consulting ΕΠΕ, για να υποστηρίξει την επιτυχία των παραπάνω στόχων και για να αποδείξει έμπρακτα τη δέσμευσή της για την ποιότητα, αποφάσισε να εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001. Στα τέλη του 1999 αποφασίσθηκε η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος σύμφωνα με το ISO 14001.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος αποτελεί έναν από τους παράγοντες ελέγχου που μας επιτρέπει να βελτιώνουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, την παραγωγικότητά μας, την αποτελεσματικότητά μας, και να αυξάνουμε τις πωλήσεις μας μέσα από ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής φροντίζουμε να μειώσουμε την κατανάλωση των φυσικών πόρων, να προστατεύσουμε το περιβάλλον από τη ρύπανση και να συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση της ενέργειας.

Προκειμένου να λειτουργεί ορθά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος η συμμετοχή όλου του προσωπικού και των συνεργατών είναι απαραίτητη. Για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή απαιτείται καλή γνώση του συστήματος και δέσμευση για την επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων. Ως εκ τούτου, το προσωπικό μας πρέπει να έχει πλήρη γνώση τόσο του τεκμηριωμένου συστήματός μας όσο και των απαιτήσεων του ISO 9001:2000 & ISO 14001 και να συνεισφέρει στην αδιάκοπτη λειτουργία, στη βελτίωση και στην επίτευξη του πελατοκεντρικού του στόχου.

Η ενημέρωση για την ποιότητα και την προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντικός παράγοντας για την προσωπική ανάπτυξη των εργαζόμενων / συνεργατών και ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη της Εταιρίας.

Ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι εκπαιδεύοντας και παρακινώντας τους εργαζόμενους και συνεργάτες θα οδηγηθεί η Εταιρία στην επίτευξη των υψηλών της στόχων.