ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Μελέτη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001
Μελέτη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000
Μελέτη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Ανάλυσης Επικινδυνότητας Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP)
Μελέτη και εφαρμογή Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής GMP
Μελέτη και εφαρμογή Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής GLP
Μελέτη και εφαρμογή Ορθής Υγιεινής Πρακτικής GHP
Μελέτη και εφαρμογή Ορθής Πρακτικής Διανομής GDP
Μελέτη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Υλικών ISO 13485
Μελέτη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025, ΕΝ 45011
Διάγνωση, μελέτη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 ή τον Κανονισμό EMAS
Μελέτη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζομένων (OHSAS 18001 – ΕΛΟΤ 1801)
Μελέτη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διασφάλισης Πληροφοριών ISO 17799
Μελέτη για απόκτηση σήματος CE
Μελέτη για απόκτηση σήματος ECO - LABEL
Οργάνωση εταιριών σύμφωνα με το μοντέλο EFQM Business Excellence και υποβολή υποψηφιότητας για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας
Μελέτη του Αναπτυξιακού Νόμου – Business Plan
Mελέτη και υποβολή επιδοτούμενων προγραμμάτων
Εκπαιδευτικά προγράμματα
Marketing Plan
Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
Λειτουργικό μάνατζμεντ
Λειτουργική υποστήριξη επιχειρήσεων
Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων


Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας